dijous, 7 de novembre del 2013

Manifest dels mestres de la ZER sobre la LOMCE

El 10 d’octubre es va iniciar l’aprovació de la LOMCE al Congrés de Diputats. Novament les Corts espanyoles no han tingut la capacitat de consensuar una llei d’educació, la setena des que es va instaurar la democràcia, que garanteixi un llarg recorregut. El sistema educatiu necessita estabilitat, necessita una llei consensuada que vagi més enllà dels partits polítics que tinguin la responsabilitat de govern en les diferents institucions de l’Estat. Els centres han de fixar els seus objectius a mig i a llarg termini, i sense una llei duradora i estable no poden planificar una acció formativa i educadora amb garanties d’èxit.
Els partidismes i les imposicions ideològiques centren contínuament el debat educatiu, passat i present, en lloc d’enfocar-lo a aconseguir una millor equitat i l’excel·lència del sistema, així com en recuperar per a la societat aquells valors que són un recurs imprescindible per garantir l’èxit educatiu.
El Claustre de mestres de la ZER El Moianès Ponent vol exposar una sèrie d’aspectes d’aquesta llei que ens preocupen profundament i dels quals en volem fer partícips a tota la comunitat educativa:
● És una llei que menysté el català com a llengua vehicular, no tenint en compte el consens de la societat envers la immersió lingüística que sempre ha comptat amb el suport de tota la comunitat educativa. Ara es vol consolidar la dualitat del sistema dividint la societat catalana segons la llengua que s’estudia a l’escola. Així mateix vol subvencionar les escoles privades que es comprometin a admetre aules en les quals la llengua vehicular d’aprenentatge sigui el castellà. Creiem que la immersió és el millor sistema per assegurar l’equitat de tots els ciutadans i que queda palesa en les consideracions següents:
○ S’obtenen resultats semblants en les proves externes, tant de català com de castellà.
○ És un recurs que ha possibilitat una major equitat i una millor cohesió social en el nostre país.
○ És un model que compta amb la implicació de docents de fora de Catalunya que desenvolupen la seva carrera en el nostre país.
○ És un model que ha servit de referència metodològica per a l’aprenentatge d'altres llengües.
● Estableix que sigui el Ministerio de Educación qui decideixi el currículum de les àrees instrumentals i que controli les avaluacions de finals d’etapa. Poder determinar la prioritat d’alguns continguts deixa en segon terme el coneixement del nostre país i de les nostres institucions
● Torna a implantar les revàlides a primària, secundària i batxillerat, marginant l’avaluació continuada i el treball del centre i deixant en una única prova la decisió del futur dels nostres alumnes. Així mateix pretén fer una classificació dels centres en funció dels resultats, trencant l’acord general de les escoles catalanes en quant a què els resultats de les proves han de servir per a la reflexió interna i per introduir propostes de millora .
● Elimina l’Educació per a la Ciutadania, i alhora es vol que la Religió sigui avaluable. En un estat que constitucionalment es defineix com a laic això és inconcebible.
● Pretén dividir l’alumnat precoçment. El model inclusiu pel qual tant s’ha treballat, en la seva essència, queda totalment qüestionat.
● Creiem que no és el millor moment per impulsar canvis sense consens, el context socioeconòmic actual, no facilita aquests canvis.
Creiem que Catalunya té, dins les competències transferides, la sobirania per decidir el seu model propi recollit a la LEC i que per tant ens hem de manifestar en contra d’aquesta llei que directament ataca a l’essència del que ha sigut la construcció social dels últims 30 anys.
Així mateix, voldríem mostrar el nostre respecte i solidaritat envers la Comunitat educativa de les Illes Balears en la seva reivindicació de la llengua catalana i en contra del decret de trilingüisme (TIL).

Calders 6 de Novembre de 2013.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada